مسئول دفتر: 31805-051 | 6791 558 0915

اغلب کنار یکدیگر از مشکلات گفتگو می‌کنیم. از کمبود و ضعف‌ها، گاه پیشنهادهایی نیز می‌دهیم. بعضی هایمان نا‌ امید می‌شویم و بعضی‌ها امیدواریم و منتظر تغییر و اتفاقات خوب هستیم. اما یادمان نرود صحبت کردن و امیدوار بودن کافی نیست. باید بلند شد و کاری انجام داد.

حمایت از دانش آموزان نخبه کم برخوردار و تجهیز و نوسازی بیمارستان ها و مدارس و…. به ما حداقل شانسی می دهد که همگی برای زندگی اطرافیانمان مسئولیت داریم. برای انجام کمک های خیریه و دوستانه به هم وطنان خودمان می بایست در این شرایط افتصادی کمک های خیریه بیشتری انجام شود. برای خلق شادی و احساس خوب به خود و دیگران دادن با خیریه بنیاد خیریه حسینا همراه باشید.