مسئول دفتر: 31805-051 | 6791 558 0915

راهکارهای کاهش نرخ تورم

کاهش نرخ تورم

چرا کاهش نرخ تورم اهمیت دارد؟ در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها به دنبال کاهش نرخ تورم خود بوده ‌اند. دلیل آن اتفاق نظر در میان بانک‌های مرکزی و حتی میان مردم بوده که معتقدند کاهش تورم و ثبات قیمت‌ها امر مهمی است که باید به صورت دراز مدت تداوم داشته باشد. این اتفاق نظر […]