مسئول دفتر: 31805-051 | 6791 558 0915

خسارت ۱۰۰ میلیونی به صنایع با یک ساعت قطعی برق

چراغانی و روشنایی

رئیس مجمع فعالین اقتصادی می‌گوید قطعی‌های پی در پی برق هر سال به نسبت سال قبل از آن بیشتر می‌شود و گویی تصمیم‌گیران به جز اعمال فشار به صنایع و دستور خاموشی راهکاری برای حل این قبیل مشکلات ندارند. محمدرضا حسینا در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه معضل قطعی برق صنایع در سال […]