مسئول دفتر: 31805-051 | 6791 558 0915

چالش تولیدکنندگان با نظام بانکی چیست؟

یکی از مسائلی که بخش تولید با آن مواجه است مربوط به تامین مالی بنگاه‌هاست. به گزارش روزنامه اقتصادی تعادل یکی از مسائلی که بخش تولید با آن مواجه است مربوط به تامین مالی بنگاه‌هاست. واحدهای تولیدی همواره نیازمند منابع مالی گسترده‌ای برای خرید تجهیزات، کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و هزینه‌های دیگر خود هستند. در […]