روش های ارتباط با محمدرضا حسینا به صورت زیر می باشد: